در این قسمت شما عزیزان میتوانید با نوشتن نام نماد خود، همه اطلاعات مهم تابلو از قبیل انواع قیمت های سهم و تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی سهم مد نظرتان را دریافت کنید، علاوه بر آن وضعیت حق تقدم سهم (در صورت وجود) و نیز نماد های اختیار معامله این سهم، برای شما نمایش داده میشود.

1399/08/24
بازار: بسته
قیمت لحظه ای
قیمت پایانی
قیمت ها
خرید
فروش
فقط نمادهای معامله شده
تملی۶۱۲
تسهيلات مسكن بانك ملي-اسفند۹۶

اولین: ۹۷۲۴۰۵
حداقل: ۹۷۲۴۰۵
حداکثر: ۹۷۲۴۰۵


آخرین قیمت: ۹۷۲۴۰۵
تغییر آخرین قیمت: ۴۶۳۰۵
نوسان آخرین قیمت: +۵%

قیمت پایانی: ۹۷۲۴۰۵
تغییر قیمت پایانی: ۴۶۳۰۵
نوسان قیمت پایانی: +۵%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰۰
۰۰
ارزش
۰ ۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰ ۰
۰ ۰
ارزش
۰۰
۰۰
شصدف
صنعتي دوده فام

اولین: ۲۴۰۰۳
حداقل: ۲۴۰۰۳
حداکثر: ۲۴۰۰۳


آخرین قیمت: ۲۴۰۰۳
تغییر آخرین قیمت: ۱۱۴۳
نوسان آخرین قیمت: +۵%

قیمت پایانی: ۲۳۱۲۵
تغییر قیمت پایانی: ۲۶۵
نوسان قیمت پایانی: +۱.۱۶%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۳۱۱۰۰
۰۰
حجم
۵۰۶.۳K۱۰۰
۰۰
ارزش
۱۱.۷B ۱۰۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۲۳۴۱۹۹.۸
۴۰.۲
حجم
۵۰۶ K ۱۰۰
۸۴ ۰
ارزش
۱۲ B۱۰۰
۰۰
ضخوز۱۰۱۷
اختيارخ فخوز-۴۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۱۶

اولین: ۰
حداقل: ۰
حداکثر: ۰


آخرین قیمت: ۳۵۰۰
تغییر آخرین قیمت: ۰
نوسان آخرین قیمت: +۰%

قیمت پایانی: ۳۵۰۰
تغییر قیمت پایانی: ۰
نوسان قیمت پایانی: +۰%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰۰
۰۰
ارزش
۰ ۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰ ۰
۰ ۰
ارزش
۰۰
۰۰
ضملت۸۰۲۹
اختيارخ وبملت-۴۵۸۲-۱۳۹۹/۰۸/۲۸

اولین: ۰
حداقل: ۰
حداکثر: ۰


آخرین قیمت: ۵۰۰
تغییر آخرین قیمت: ۰
نوسان آخرین قیمت: +۰%

قیمت پایانی: ۵۰۰
تغییر قیمت پایانی: ۰
نوسان قیمت پایانی: +۰%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰۰
۰۰
ارزش
۰ ۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰ ۰
۰ ۰
ارزش
۰۰
۰۰
فسا
پتروشيمي فسا

اولین: ۲۸۸۰
حداقل: ۲۸۸۰
حداکثر: ۲۸۸۰


آخرین قیمت: ۲۸۸۰
تغییر آخرین قیمت: -۱۵۱
نوسان آخرین قیمت: -۴.۹۸%

قیمت پایانی: ۳۰۲۸
تغییر قیمت پایانی:
نوسان قیمت پایانی: -۰.۱%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۳۹۱۰۰
۰۰
حجم
۱۳۷.۹K۱۰۰
۰۰
ارزش
۴۱۷.۷M ۱۰۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۱۱۰۰
۰۰
حجم
۱۳۸ K ۱۰۰
۰ ۰
ارزش
۴۱۸ M۱۰۰
۰۰
فرآور
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌

اولین: ۱۹۱۱۰
حداقل: ۱۹۱۱۰
حداکثر: ۲۰۶۵۰


آخرین قیمت: ۲۰۴۰۰
تغییر آخرین قیمت: ۶۱۰
نوسان آخرین قیمت: +۳.۰۸%

قیمت پایانی: ۲۰۰۴۰
تغییر قیمت پایانی: ۲۵۰
نوسان قیمت پایانی: +۱.۲۶%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۲۰۸۱۰۰
۰۰
حجم
۱.۲M۱۰۰
۰۰
ارزش
۲۳.۲B ۱۰۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۲۱۸۹۹.۵
۱۰.۵
حجم
۱ M ۹۳.۲
۷۹ K ۶.۸
ارزش
۲۲ B۹۳.۲
۲ B۶.۸
سبزوا
سيمان لار سبزوار

اولین: ۵۹۴۳
حداقل: ۵۹۴۳
حداکثر: ۵۹۴۳


آخرین قیمت: ۵۹۴۳
تغییر آخرین قیمت: -۳۱۲
نوسان آخرین قیمت: -۴.۹۹%

قیمت پایانی: ۶۰۹۵
تغییر قیمت پایانی: -۱۶۰
نوسان قیمت پایانی: -۲.۵۶%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۳۵۹۹۹.۷
۱۰.۳
حجم
۳.۱M۷۵.۶
۱M۲۴.۴
ارزش
۱۸.۹B ۷۵.۶
۶B ۲۴.۴
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۹۷۱۰۰
۰۰
حجم
۴ M ۱۰۰
۰ ۰
ارزش
۲۵ B۱۰۰
۰۰
ضخود۱۰۴۳
اختيارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷

اولین: ۵۰۹
حداقل: ۴۶۴
حداکثر: ۵۴۵


آخرین قیمت: ۵۲۲
تغییر آخرین قیمت: ۹۵
نوسان آخرین قیمت: +۲۲.۲۵%

قیمت پایانی: ۵۱۹
تغییر قیمت پایانی: ۹۲
نوسان قیمت پایانی: +۲۱.۵۵%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۴۰۱۰۰
۰۰
حجم
۷.۱K۱۰۰
۰۰
ارزش
۳.۷M ۱۰۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۲۴۹۶
۱۴
حجم
۳ K ۴۴.۸
۴ K ۵۵.۲
ارزش
۲ M۴۴.۸
۲ M۵۵.۲
اروند۰۱
منفعت صبا اروند اميد۱۴۰۰۱۱۱۳

اولین: ۰
حداقل: ۰
حداکثر: ۰


آخرین قیمت: ۸۶۲۵۸۳
تغییر آخرین قیمت: ۰
نوسان آخرین قیمت: +۰%

قیمت پایانی: ۸۶۲۵۸۳
تغییر قیمت پایانی: ۰
نوسان قیمت پایانی: +۰%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰۰
۰۰
ارزش
۰ ۰
۰ ۰
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۰۰
۰۰
حجم
۰ ۰
۰ ۰
ارزش
۰۰
۰۰
وبملت
بانك ملت

اولین: ۴۴۶۰
حداقل: ۴۳۶۰
حداکثر: ۴۵۲۰


آخرین قیمت: ۴۵۲۰
تغییر آخرین قیمت: ۲۱۰
نوسان آخرین قیمت: +۴.۸۷%

قیمت پایانی: ۴۵۱۰
تغییر قیمت پایانی: ۲۰۰
نوسان قیمت پایانی: +۴.۶۴%
خرید
حقیقی
حقوقی
تعداد
۱۱۸۹۹۹.۵
۶۰.۵
حجم
۱۰۷.۹M۹۰.۶
۱۱.۲M۹.۴
ارزش
۴۸۶.۵B ۹۰.۶
۵۰B ۹.۴
فروش
حقیقی
حقوقی
تعداد
۲۴۷۶۹۹.۴
۱۶۰.۶
حجم
۷۸ M ۶۵.۲
۴۱ M ۳۴.۸
ارزش
۳۵۰ B۶۵.۲
۱۸۷ B۳۴.۸
صفحه 1

بورس در یک نگاه

در این بخش شما میتوانید علاوه بر دسترسی آسان و جامع به پیگیری و مقایسه نوسانات انواع شاخص پرداخته و از وضعیت گذشته ، حال و آینده بورس مطلع شوید تا تاثیرات این شاخص بر فضای بازار سرمایه را بهتر درک کنید.

 

فیلتر بورس

در این بخش با استفاده از معاملات الگوریتمیک و فیلترنویسی میتوانید سهم هایی را که شرایط خاصی دارند مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این ها سیگنال خرید یا فروش نیستند و صرفا برای بررسی سایر پارامتر های تکنیمالی و بنیادی به شما پیشنهاد میشود.